I.

Ředitelka Mateřské školy Stráž, okres Tachov, příspěvková organizace podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 o předškolním vzdělávání,

s t a n o v u j e

 výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

v částce 100,- Kč měsíčně pro období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

 

 II.

 Vzdělávání v mateřské škole se podle § 123 odst. 2 školského zákona poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dítě, které bude mít povolený odklad povinné školní docházky také nehradí úplatu za předškolní vzdělávání.

Děti se zdravotním postižením rovněž neplatí úplatu.

  

III.

 V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata poměrně sníží. Zákonní zástupci dítěte, které nedocházelo v měsíci  červenci a srpnu ani jeden den, jsou osvobozeni od úplaty zcela.

 

IV.

 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

Ve Stráži dne 26.6.2023

                                                                                                                      Irena Chavíková, ředitelka mateřské školy